Mala notícia pels futbolers

El TEAC (tribunal econòmic Administratiu central) ha confirmat que les despeses que l’empresa faci en atencions a clients, assalariats i terceres persones, no són deduïbles a l’efecte d’IVA. Això ve arran que una societat defensés una deducció d’IVA per cedir a una altra empresa l’ús d’instal·lacions i llotges del club per als partits de la lliga espanyola de futbol.

El motiu d’aquest rebuig és que els clubs de futbol són clubs socials, entitats de caràcter social i recreatiu, encara que les seves instal·lacions puguis ser utilitzades per a finalitats empresarials en aquest cas no havia quedat acreditat. L’objectiu principal i directe de la compra de l’abonament anual per a l’estadi era l’atenció a clients, assalariats i terceres persones, mitjançant la utilització d’espais de caràcter recreatiu, i no l’obtenció de serveis publicitaris per part del club, que seria en tot caso una conseqüència accessòria.

Aclarir finalment que concedir entrades gratuïtes per a l’accés a un estadi de futbol no serveix de forma immediata a les finalitats de l’empresa, ni per publicitar o impulsar el seu negoci.

No obstant això, quant a les sancions imposades per les quotes deixades d’ingressar com a conseqüència de la no deduïbilitat d’aquestes despeses, el TEAC s’ha desmarcat del que es disposa per l’Administració quant a la culpabilitat de l’obligat tributari, en considerar que l’Administració no havia provat suficientment la seva culpabilitat i s’havia limitat a fer al·lusions a determinades negligències comeses pel contribuent en els acords d’imposició de sanció impugnats.