Com es registren les participacions en un negoci conjunt?

Abans de respondre la pregunta definirem que es considera un negoci conjunt, un negoci conjunt és una activitat econòmica controlada conjuntament per dues o més persones físiques o jurídiques. A aquests efectes, control conjunt és un acord estatutari o contractual en virtut de com dues o més persones, anomenats “partícips”: convenen compartir el poder de dirigir les polítiques financeres i d’explotació sobre una activitat econòmica amb la finalitat d’obtenir beneficis econòmics, de tal manera que les decisions estratègiques, tant financeres com d’explotació, relatives a l’activitat requereixin el consentiment unànime de tots els partícips.

La pregunta a la qual fem referència és: El negoci conjunt es manifesta a través de la constitució d’una empresa o l’establiment d’una estructura financera independent dels partícips?

En el cas que sí, El partícip registrarà la seva participació en l’empresa, controlada de forma conjunta com una inversió en el patrimoni d’empreses del grup, multi grup i associades d’acord amb la NTV 9a. Apartat 2.5 del PGC.

 

En el cas contrari, El partícip en una explotació controlada de forma conjunta o en actius controlats de forma conjunta, ha de registrar:

En el balanç: S’ha d’apuntar la part proporcional que li correspongui, en funció del seu percentatge de participació, els actius conjunts i els passius incorreguts conjuntament. També cal tenir en compte els actius afectes a l’explotació conjunta que estiguin sota el seu control i els passius incorreguts com a conseqüència del negoci.

En el compte de pèrdues i guanys: Es registrarà la part que correspongui en funció al percentatge de participació en els ingressos generats i les despeses incorregudes pel negoci. D’acord amb el PGC han de ser imputats en el compte de pèrdues i guanys.

En l’estat de canvis del patrimoni net: Es registra la part proporcional dels imports de les partides del negoci conjunt que correspongui en funció de la participació de cadascun dels socis.

En l’estat de fluxos d’efectiu: La part proporcional dels imports de les partides del negoci conjunt.

Podeu veure altres preguntes a:

Para poder contabilizar los ingresos de la venta de bienes, ¿Qué condiciones deben cumplirse?