Nomenament d’auditors

L’article 265.2 de la Llei de Societats de Capital indica que els socis que representin, almenys, un 5% del capital social, poden sol·licitar al Registre Mercantil del domicili social de l’empresa, que es nomeni un Auditor de Comptes. S’ha de sol·licitar en el termini dels 3 mesos posteriors a la data de tancament de l’exercici a auditar.

A aquests efectes i en atenció al principi de publicitat i de coneixement i seguretat de tercers, es podia sol·licitar el nomenament de l’auditor al registre Mercantil fins i tot quan la Junta General hagi nomenat auditors, però no s’hagi realitzat la inscripció d’aquest nomenament en el corresponent Registre Mercantil.

Una vegada inscrit en el Registre Mercantil el nomenament d’auditors, si l’informe d’auditoria dels comptes anuals no fos exigible, s’ha de realitzar en qualsevol cas, ja que s’entén que en un altre cas els socis que confiant en aquest nomenament inscrit no han exercit el seu dret de sol·licitar un auditor independent al Registre Mercantil, podrien veure els seus drets vulnerats.