Nomenament d’auditors

Nomenament d’auditors

L’article 265.2 de la Llei de Societats de Capital indica que els socis que representin, almenys, un 5% del capital social, poden sol·licitar al Registre Mercantil del domicili social de l’empresa, que es nomeni un Auditor de Comptes. S’ha de