Auditoria de Comptes anuals

Oferim serveis de revisió, examen i avaluació dels resultats de la gestió administrativa i financera d’una institució o entitat (empresa o societat) amb el propòsit d’informar o dictaminar sobre elles, realitzant les observacions i recomanacions pertinents per millorar la seva eficàcia i eficiència en el seu acompliment.

L’objectiu d’una auditoria és emetre una opinió tècnica professional (favorable, desfavorable, denegada o amb excepcions) sobre si els comptes anuals expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l’empresa. Els procediments d’auditoria no són els mateixos per a totes les empreses.

Hi ha unes normes tècniques d’aplicar que marquen les línies mestres sobre com realitzar el treball.

Encara que, en darrer terme, és l’auditor el que determina els procediments a realitzar, aquests es dissenyen per poder formar-se una opinió i no necessàriament per detectar errors i irregularitats de tot tipus i import que s’hagin pogut cometre.